Nieuws

Lokale media RTV Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Staphorst gaan samenwerken

De besturen van de lokale omroepen van De Wolden, Hoogeveen, Meppel en  Staphorst hebben besloten tot een vorm van samenwerking. Dat hebben ze gedaan, vooruitlopend op (mogelijk) toekomstige wetgeving die per 1-1-2027 in werking treedt. Per die datum zal wellicht de zogenaamde bekostiging van de lokale omroepen rechtstreeks plaatsvinden vanuit ‘Rijks kas naar de omroepen. Tot nu toe verloopt die bekostiging via de gemeenten.

Er is wetgeving in voorbereiding die bovenstaande gaat vormgeven. Dat heeft te maken met de wens om te komen tot verdere professionalisering van de lokale omroepen, bijvoorbeeld door hen in staat te stellen professionele krachten (journalisten, technici) in te huren om op die manier de controlerende functie van de lokale publieke omroep meer slagkracht te geven.

Het is denkbaar dat aan de bekostiging ‘nieuwe stijl’ andere/nieuwe voorwaarden zullen worden verbonden. Te denken valt aan een bepaalde grootte van de organisatie; die zal dan voldoende body moeten hebben om voor de gewijzigde bekostiging in aanmerking te komen. Het zelfde zou wellicht kunnen gaan gelden voor de zendmachtiging.

Hoewel er nog geen ontwerp van wet bij de Tweede Kamer ligt en het – op het moment van ondertekenen van deze intentieverklaring – nog niet duidelijk is hoe een nieuw te vormen kabinet denkt over de (gewenste) nieuwe wetgeving, spreken de betrokken besturen desalniettemin uit dat een vorm van samenwerking dringend gewenst is om klaar te zijn voor de maatregelen die wellicht per 1-1-2027 zullen ingaan.

De samenwerking zal de komende maanden worden vormgegeven. Er zal worden gewerkt aan een bestuurlijke constructie. Daarnaast gaan op deelgebieden werkgroepen aan de slag die zich zullen richten op schaalvoordelen voor wat betreft de techniek en programma-aanbod.

Cheryl Groen/ Foto