Participatie in Meppel: ‘Kiel is gelegd; nu verder bouwen’

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Meppel heeft onderzoek gedaan naar de participatie in de gemeente Meppel: ‘Hoe worden inwoners, bedrijven, verenigingen etc. betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk beleid?’. De RKC concludeert dat participatie vooral bij beleid rond het fysieke domein structureel een plek heeft gekregen.

Binnen het sociaal domein is sprake van een vorm van ‘continue participatie’. Dat komt neer op gestructureerd contact met verschillende organisaties in de gemeente. De RKC is van mening dat het participatiebeleid concreter zou moeten worden vormgegeven. Dat is belangrijk om de effectiviteit en de slagkracht van het beleid te vergroten.

De RKC adviseert de gemeenteraad om een breed participatiebeleid op te stellen dat voor alle beleidsdomeinen van toepassing wordt verklaard. Hierbij moet ook duidelijk worden gemaakt wanneer welke instrumenten worden ingezet om inwoners etc. bij het beleid te betrekken. Daarbij moet de gemeenteraad, volgens de RKC, er voor zorgen dat is vastgelegd op welk moment de gemeenteraad betrokken is bij het maken van keuzes over de inzet van participatie, en op welk abstractieniveau de gemeenteraad hierin een rol speelt. De gemeenteraad moet zich van zijn rol bewust zijn en zorgen dat er voor een afdoende en effectieve participatie voldoende financiële en personele inzet beschikbaar is.

Tenslotte vraagt de RKC aandacht voor het belang van de zogenaamde ‘continue participatie’, vooral binnen
het sociaal domein, omdat o.a. het ophalen van input uit de samenleving nog verbeterd kan worden. Dat is
een vorm van communicatie/participatie waarbij ‘de gemeente’ voortdurend in contact staat/overleg heeft
met partners zoals de Adviesraad Sociaal Domein, wijkplatforms, buurt- en dorpsverenigingen etc.

Tekst Gem Meppel/ Foto Shutterstock (ter illustratie)