Natuur

Natuurvisie ‘Gastvrije Natuur ‘2040

Het beschermen, beleven en benutten van de Drentse natuur. Dat is de kern van Natuurvisie ‘Gastvrije Natuur 2040’ die Gedeputeerde Staten vandaag hebben vastgesteld. Hoofdlijnen van het natuurbeleid zijn de inzet op een robuust natuur netwerk, versterken van de biodiversiteit en aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuurgebieden. Ook investeert de Provincie in de kwaliteit van natuurgebieden en in de bescherming van plant- en diersoorten. Dat doen ze samen met natuur-en landbouworganisaties, gemeenten, waterschappen en vrijwilligers. Zodat iedereen nu en in de toekomst de bijzondere natuur in Drenthe kan beleven.

In het voorjaar van 2022 wordt de Natuurvisie behandeld door de Provinciale Staten van Drenthe. De Natuurvisie heeft een relatie met de Drentse Bomen-en Bossenstrategie, die naar verwachting halverwege 2022 gereed zal zijn. Daarin staat hoe Drenthe inzet op het versterken, uitbreiden en behouden van bossen voor de toekomst. Het Uitvoeringsplan flora en fauna beschrijft de uitvoering van soortenbescherming in onze provincie. Die wordt in het voorjaar van 2022 behandeld door Gedeputeerde Staten van Drenthe.