Nieuws

Kwaliteit voorop in groeiambitie Meppel

Verantwoord verder bouwen aan een toekomstbestendig Meppel. Dat is het credo in de programmabegroting 2023 die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd. B&W verwachten het komende jaar een sluitende begroting.

“Na een aantal jaren waarin de coronacrisis dominant aanwezig is geweest, ontstaat in 2023 meer ruimte om met onze inwoners en ondernemers te bouwen aan een Meppel waar het nog fijner leven is”, blikt burgemeester Richard Korteland hoopvol vooruit. “Dat doen we met bevlogenheid en overtuiging, maar we moeten ook realistisch zijn.”

Meppel ziet kansen
Burgemeester Korteland doelt op grote landelijke opgaven die steeds vaker op het bord van de gemeente terechtkomen. “Kijk bijvoorbeeld wat Meppel doet in de opvang van vluchtelingen, de aanpak van de woningnood en het verduurzamen van onze samenleving. Meppel zou Meppel niet zijn als we daarin ook kansen zien. We pakken onze verantwoordelijkheid, maar het komt er allemaal bij. Dat vraagt scherpe keuzes van college én raad. En we moeten het vooral niet alleen willen doen. Daarom blijven we investeren in de samenwerking met onze partners in Regio Zwolle en provincie Drenthe.”

Voldoende vet op de botten
Klaas de Vries, wethouder financiën, beaamt dat. “Er ligt veel werk en dat willen we in eerste plaats goed afmaken. We breiden onze bedrijventerrein uit, verbeteren onze wegen en fietspaden en investeren in een biodiverse en klimaatbestendige openbare ruimte. Tegelijkertijd blijft onze financiële positie een aandachtspunt. Daarom vullen we de komende jaren structureel onze reserves aan, zodat we voldoende vet op de botten hebben om eventuele tegenvallers op te vangen. En om te kunnen investeren in de grote opgaven, blijven we zoeken naar financiële mogelijkheden bij de provincie, het Rijk of de Europese Unie.”

Kwalitatief groeien
Eén van de grote uitdagingen is de verstedelijkingsopgave. “Meppel gaat de komende jaren groeien”, vertelt wethouder Robin van Ulzen. “We gaan versneld huizen bouwen. Maar het gaat over meer dan huizen. Door te groeien, vergroten we het bestaansrecht van onze voorzieningen en houden we onze binnenstad levendig. Zo bouwen we aan een gemeente waarin groei hand in hand gaat met ruimte voor groen, water, ontmoeting, bedrijvigheid en duurzame mobiliteit. En maken we Meppel nog aantrekkelijker voor huidige en toekomstige inwoners en ondernemers.”

Duurzaamheid en participatie
Ontwikkeling te over in Meppel. En dat raakt mensen thuis of in hun directe omgeving. “Daarom moeten we het samen blijven doen”, zegt wethouder Jeannet Bos. “Vraagstukken worden steeds complexer en vragen om maatwerk. Kijk bijvoorbeeld naar het aardgasvrij maken van onze samenleving. Er is niet één oplossing die voor iedereen passend is. Daarom kiezen we liever voor een buurt- of wijkgerichte aanpak. En we werken aan een sterk sociaal domein, zodat iedereen kan mee kan blijven doen in de samenleving. Sterke voorziening voor onderwijs, sport en cultuur helpen daarbij.”

De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 10 november 2022.

RTV Meppel/ Foto PIxabay