Natuur

Groenafval uit de natuur als bodemverbeteraar voor de landbouw

Nationaal Park Weerribben-Wieden start dit jaar een onderzoek naar het gebruik van reststromen uit de natuur als bodemverbeteraar in de landbouw. In kaart wordt gebracht welke materialen bruikbaar zijn, hoe ze de grond vruchtbaarder maken en of het een goed alternatief is voor reguliere bemesting in de landbouw. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de samenwerking tussen natuurbeheerders en de landbouw te versterken. Dat past binnen het beleid van het Nationaal Park om duurzame samenwerkingen tussen uiteenlopende sectoren te stimuleren.

Nieuwe grondstoffen
In Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en hun pachters het hele jaar bezig met maaien, graven en afschrapen van de bovenste bodemlaag. Dat levert elk jaar zo’n tienduizend ton (10 miljoen kilo) plantaardige materialen, ook wel biomassa, op. Ze doen dit om te voorkomen dat het gebied in een moerasbos verandert. Een groot deel van deze ‘groenresten’, of beter reststromen, gaat al naar boeren in de omgeving. Met name in de Wieden. Deze boeren laten het product even op hun land liggen, keren het circa drie keer om en zo wordt de biomassa een bodemverbeteraar. Het onderzoek kijkt hoe de reststromen uit het natuurbeheer het beste bij de boer komen en hoe ze optimaal gebruikt kunnen worden.

Van maaisel tot nieuw product
Dit project is niet de eerste in zijn soort. De boeren die soms al jaren dit natuurproduct ontvangen behalen daarmee goede resultaten met het verrijken van de landbouwgrond en het verbeteren van de structuur. Ook wordt in de omgeving al veel geëxperimenteerd met het maken van andere producten, denk aan biogas, isolatieplaten of andere bio-based bouwmaterialen van het maaisel uit het natuurgebied.

Duurzame kansen door samenwerking
Natuur én landbouw staan de laatste tijd flink onder druk. De natuur is kwetsbaar. Het laagveenmoeras verdroogt en soorten insecten nemen in een rap tempo af. Ook staat het gebied ruimtelijk onder druk door de uitdagingen op gebied van wonen, energie en voedselproductie die allemaal ruimte vragen in het kwetsbare gebied. Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de intensieve landbouw ook een belangrijk aandeel heeft. Daarom zet de sector in op meer boeren in samenhang met de natuur (dat wordt extensiveren genoemd). Nationaal Park Weerribben-Wieden ziet door een betere samenwerking tussen inwoners, (toeristisch) ondernemers, landbouw en natuurbeheerders kansen voor een duurzame toekomst voor alle belanghebbenden. Het uitvoeren van dit onderzoek levert inzichten en kansen voor een ‘win – win’.

Duurzaam toekomstperspectief
Het benutten van reststromen in de natuur is een specifiek onderdeel van de bredere doelstelling van het Nationaal Park Weerribben-Wieden om onder andere landbouw én natuur in het gebied een duurzaam toekomstperspectief naast elkaar te bieden. Dit onderzoek is een samenwerking tussen LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden en wordt gefinancierd door de Provincie

Foto eigen