Fijnstofmeting rond biomass centrale Meppel

Inwoners uit de wijk NieuwVeensLanden in Meppel hebben opdracht gegeven aan bureau Stapeler om emissie onderzoek te doen. Hieruit blijkt dat er sprake is van verhoogde waarden in het woongebied. D66 Meppel heeft om die reden vragen gesteld aan het college of zij daarom ook reden ziet óók een onderzoek op te willen starten door de RUD.

Bewoners nabij de biomassacentrale aan de Bremenbergweg 2 te Meppel maken zich zorgen om gezondheidsrisico’s als gevolg van het optreden van rook afkomstig van deze centrale. Het optreden van rook gaat gepaard met enige mate van geuroverlast. De gemeente Meppel heeft tot nu toe 17 overlastmeldingen ontvangen. Er is een verzoek door omwonenden neergelegd bij Stapeler om de overlast te identificeren op basis van fijnstofmetingen.

Deze rapportage beschrijft de evaluatie van de resultaten van fijnstofmetingen nabij de biomassacentrale aan de Bremenbergweg 2B te Meppel. Gedurende de periode 23 oktober t/m 10 november 2021 is op de meetlocatie fijnstof gemeten met behulp van een fijnstofsensor. De meetgegevens zijn statistisch verwerkt om te kunnen beoordelen of er sprake is van een significante verhoging van de fijnstofconcentratie in de buitenlucht als
gevolg van de uitstoot van de biomassacentrale.

D66 Meppel heeft de volgende vragen gesteld:
1. Is het college bekend met dit rapport?
2. De uitkomsten geven aan dat er inderdaad een overschrijding is van de
emissiewaarden in het gebied beschreven in het rapport:
– Is het college bereid opdracht te geven aan de RUD Drenthe tot een dergelijk
emissieonderzoek op basis van de uitkomsten van dit rapport?
– Zo ja, wanneer gaat dit onderzoek dan plaatsvinden?
– Zo niet, waarom niet? Graag een inhoudelijk gemotiveerde reactie.

Foto Bastian vd Belt