Nieuws

Waarom wil je mensen laten wonen onder de rook van biomassa

Er is een aanvraag voor tijdelijke huisvesting voor cliënten van Cosis in de wijk Nieuwveenslanden in Meppel. Maar deze locatie ligt op het perceel waar óók de biomassa centrale is en waar geen woonbestemming mogelijk is door het verkeerslawaai op de N375. Wat maakt dan dat de gemeente Meppel toch deze locatie voorstelt als mogelijkheid voor huisvesting en de procedure ondertussen gestart is om het bestemmingsplan aan te passen? De Cliëntenraad en vertegenwoordigers van deze bewoners voelen zich niet gehoord in dit proces.

De fractie van D66 heeft vooral veel vragen rondom deze locatie. Een biomassa centrale levert gezondheidsrisico’s op, waarom zou je deze gaan opzoeken in plaats van vermijden? Daarom heeft D66 art.32 vragen gesteld over deze kwestie

Art. 32 vragen D66:

Is een plek, pal naast de Biomassacentrale, als tijdelijke woonlocatie voor kwetsbare ouderen in afwachting van een structurele oplossing een goed idee?

Op 10 augustus 2021 is in de Meppeler Courant een aanvraag gepubliceerd voor “de bouw van 19 zorgwoningen (tijdelijk voor 4 jaar) aan de Bremenbergweg nr 2, ter overbrugging van de nieuwbouw”.
Het gaat hier om tijdelijke woningen van de cliënten van zorginstelling Cosis.

Cosis “ondersteunt kwetsbare mensen met verstandelijke en/of psychische beperking”, schrijft de instelling in de brief waarin zij de bewoners van de Nieuwveenslanden op 3 augustus 2021 over de plannen informeert. Daaruit blijkt dat de woningen naast het Leer -Werkcentrum aan de Bremenbergweg 2c zijn gepland. Dat wil zeggen : op zo’n 40 meter van de drukke N375 en pal naast de Biomassacentrale.
Op dit moment is de bestemming van dit perceel niet “wonen” maar “gemengd gebruik”. Voor een bestemming “gemengd gebruik” gelden minder strikte normen. Deze locatie is niet geschikt bevonden voor “wonen” door de hoge geluidswaarden die veroorzaakt worden door het verkeer op de N375.

Biomassa Centrale
Bovendien ligt op deze voorgestelde locatie óók de Biomassacentrale. Deze Biomassacentrale wordt gebruikt om de wijk Nieuwveenslanden van energie te voorzien. In plaats van het gebruik van aardgas worden pelletkorrels verbrand wat energie oplevert. Deze verbranding van pelletkorrels veroorzaakt rook, geur en stankoverlast in de wijk. Regelmatig worden hier meldingen van gemaakt bij de gemeente. De installatie is zelfs een keer stilgelegd wegens rookoverlast op last van de Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe (RUD Drenthe). RUD Drenthe is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en handhaving, ook voor de gemeente Meppel.

De Biomassacentrale is kort geleden een aantal nachten stilgelegd vanwege geluidsoverlast. Geluidsoverlast veroorzaakt door kleppen in de koelinstallatie. Onderzoek van de RUD Drenthe laat zien dat de Centrale de normen wat betreft geluidsoverlast overschreden heeft en, volgens de inwoners van Nieuwveenslanden nog steeds regelmatig overschrijdt. Een vervolg onderzoek door de RUD Drenthe is gepland. Déze geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de koelinstallatie maar ook het af- en aanrijdende vrachtverkeer om te centrale te bevoorraden met pelletkorrels veroorzaakt regelmatig overlast bij de buren van de centrale.

Een biomassacentrale is een open hout verbranding. Wat de gezondheidsrisico’s zijn laat zich nog raden maar dat er uitstoot is van stoffen die een negatief effect hebben op de gezondheid staat niet ter discussie!

Op grond van de Crisis- en Herstelwet kan het college van B&W zelfstandig
ontheffing van de huidige bestemming verlenen en bewoning op dit perceel toe staan, zonder de Gemeenteraad daarin te kennen.

D66 begrijpt niet dat het college juist op deze locatie bewoning waar zoveel milieu- en geluidsproblematiek speelt bewoning door een kwetsbare doelgroep mogelijk wil maken en stelt daarover de volgende vragen :

Op wiens initiatief is de keuze op deze locatie gevallen?

Wat zijn de overwegingen van het college om bewoning op het perceel Bremerbergweg 2 of 2c d.m.v. ontheffing mogelijk te maken terwijl er nog een onderzoek loopt naar de geluidsbelasting van naastliggende Biomassacentrale ?

Als bewoning op betreffende locatie tijdelijk zou zijn toegestaan, wat zijn dan de argumenten van het college met het oog op de geluids- milieu- en stankoverlast die volgens metingen en onderzoek op die locatie bestaan, om juist hier bewoning door een lichamelijk en psychisch kwetsbare doelgroep mogelijk te maken? ?

Als bewoning onder de noemer van tijdelijkheid op betreffende locatie is toegestaan, hoe denkt het college de geluids-, stank- en milieuoverlast die volgens metingen en onderzoek op die locatie bestaan, terug te dringen, zodat het perceel een aanvaardbare kwaliteit van wonen biedt?

Welke bestemming blijft er op het perceel rusten als tijdelijke bewoning niet meer nodig is, omdat de cliënten van Cosis naar de nieuw te bouwen woningen
verhuizen ?

Heeft het college een alternatieve locatie overwogen voor het tijdelijk huisvesten van de cliënten van Cosis ?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke ?

Bij de bewoners van Nieuwveenslanden leefde de verwachting dat zij via een informatiebijeenkomst in de plannen zouden worden gekend en over de plannen zouden worden geïnformeerd. Dit ligt mede vanwege de ondervonden geluids-, stank en milieuoverlast die er al in de wijk leeft, voor de hand.
Zo’n informatiebijeenkomst heeft niet plaats gevonden.
Wat is de reden waarom er geen informatiebijeenkomst is georganiseerd ?

Aldus D66

Foto RTV Drenthe