Vergadering gemeenteraad Meppel 26 maart afgelast

Tijdens een ingelast overleg op 19 maart zijn fractievoorzitters van alle acht politieke partijen door burgemeester Korteland bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Hierbij is de burgemeester ingegaan op de werking van de gemeentelijke organisatie op dit moment. Hoe ziet de crisisbestrijding eruit; welke diensten voor inwoners gaan door en wat betekent dit voor de medewerkers?

Vervolgens heeft de burgemeester de fractievoorzitters bijgepraat over de maatschappelijke effecten van de maatregelen en de signalen die hij krijgt van inwoners en bedrijven. Ten slotte heeft de burgemeester gesproken met de fractievoorzitters over de besluitvorming door college en raad. In goed overleg is besloten de raadsvergadering van 26 maart geen doorgang te laten vinden. Tevens gaat De Ronde van 2 april niet door .De volledige tekst van het artikel vindt u op www.rtvmeppel.nl onder rubriek gemeente (en hieronder)

Fysieke aanwezigheid raadsleden

De Gemeentewet schrijft voor dat de raad alleen besluiten kan nemen in een vergadering. Deze kan slechts geopend worden wanneer meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is. Een raadsvergadering kan beperkt worden tot uitsluitend het nemen van besluiten, zonder enige vorm van debat.

Geen raadsbijeenkomsten Meppel

In goed overleg hebben de fractievoorzitters en de burgemeester unaniem besloten de raadsvergadering van 26 maart geen doorgang te laten vinden. Tevens is afgesproken dat De Ronde van 2 april niet door zal gaan.

Besluitvorming langere termijn

Het blijven functioneren van de democratie is een belangrijk uitgangspunt voor de fractievoorzitters. Daarom zal voor later dit jaar geplande raadsvergaderingen, gekeken worden op welke passende wijze deze door kunnen gaan. Vanzelfsprekend vinden dan de raadsvergaderingen plaats zonder publiek. De vergadering wordt wel live uitgezonden en is daardoor thuis te volgen.

Naar verwachting zullen er enkel strikt noodzakelijke besluiten gevraagd worden van de raad tijdens deze periode. Ook betekent de huidige situatie dat een aanzienlijk aantal onderwerpen waarschijnlijk niet aan de raad voorgelegd zullen worden. Deze onderwerpen zullen na de periode van bijzonder maatregelen door de raad worden behandeld. Ook dit zal nader besproken worden in de komende tijd.

Afweging

Het is nu een uitzonderlijke en unieke situatie. Daardoor is de keuze gemaakt om enerzijds raadsactiviteiten op korte termijn tot en met 6 april te annuleren vanwege de maatregelen die van kracht zijn. Anderzijds moet de democratie blijven functioneren: de raad dient besluiten te kunnen nemen, met als uitgangspunt dat de besluitvorming ook onder de gegeven omstandigheden transparant en inzichtelijk moet zijn en blijven voor inwoners.