Schooltv

Samenwerking: aansluiting lerarenopleiding op onderwijspraktijk

Drenthe College is per 13 april 2023 officieel toegetreden tot de School of Education (SoE); een samenwerkingsverband tussen lerarenopleidingen en scholen uit het vo in Noord-Nederland. Namens Drenthe College tekende Mare Riemersma-Diephuis (lid College van Bestuur) de overeenkomst en namens de SoE tekenden de bestuurders van alle deelnemende scholen. Met deze ondertekening wordt het samenwerkingsverband binnen het onderwijs voor de provincie Drenthe nu verbreed richting het mbo.

Een School of Education is samenwerkingsverband dat voor studenten van de lerarenopleiding een goede aansluiting tussen hun opleiding en de onderwijspraktijk wil realiseren. Het ministerie van OCW onderkent de waarde van een dergelijke ketensamenwerking en heeft uitgesproken dat elke school moet aansluiten bij een dergelijk samenwerkingsverband. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame impuls voor het opleiden van leraren en docenten en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Mare Riemersma: “Drenthe College schaart zich volledig achter de ambitie van een dergelijke samenwerking. We borgen hiermee de kwaliteit van de opleiding van toekomstige leraren en docenten. Deelnemen in de SoE betekent samen opleiden en professionaliseren. Wij leiden nu stagiaires en zij-instromers binnen onze schoolmuren op. Zo ontstaat een breed ‘leerklimaat’ van over en weer leren met en van elkaar. Daarnaast kunnen we hen nader kennis maken met het mbo en het mooie vak van mbo-docent.”
Drenthe College heeft na een initiële oriëntatie in maart 2022 de SoE verzocht als aspirant opleidingsschool te kunnen toetreden. Met de ondertekening wordt dit nu omgezet in een volwaardig lidmaatschap. De SoE bestaat uit: Dr. Nassau college, Stad en Esch, OSG Piter Jelles, RSG de Borgen, NHL Stenden en RuG.

Tekst/ foto aangeleverd. De personen op de foto (v.l.n.r.) Ivo Omlo (RSG De Borgen), Annelien Osinga (dr. Nassaucollege), Mare Riemersma-Diephuis (Drenthe College), Hiltje Rookmaker (OVO-Fryslan-Noord), Marijke de Jager (NHL Stenden Hogeschool) en Peter de Visser (Stad en Esch).