Nieuws

Omgevingseffectrapport: focus op concrete opgaven

Zorg ervoor dat het eigen verhaal van Meppel centraal blijft staan bij het opstellen van het omgevingseffectrapport. Breng goed in beeld waarover de gemeente Meppel keuzes moet maken bij het opstellen van de omgevingsvisie en wat de milieugevolgen daarvan zijn. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de Gemeente Meppel. De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het omgevingseffectrapport.
Gemeente Meppel wil een omgevingsvisie opstellen.

Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Parallel aan het opstellen van de visie worden de gevolgen van de visie onderzocht in een omgevingseffectrapportage (OER). De Commissie vindt de aanpak van het OER, zoals de gemeente voorstelt in de Notitie reikwijdte en detailniveau, complexer dan noodzakelijk. Zij adviseert het eenvoudig te houden en te focussen op de specifieke situatie en opgaven in Meppel. Dit sluit aan bij de Nota van Uitgangspunten voor de omgevingsvisie. Daarin is benoemd dat de identiteit van Meppel aan de basis van de omgevingsvisie moet liggen.

Belangrijke opgaven zijn het komen tot een gezonde leefomgeving, woningbouw en bedrijventer-reinen, klimaatadaptatie en waterhuishouding, duurzame energie en circulariteit en mobiliteit. Zie voor het volledige rapport https://www.commissiemer.nl/adviezen/3714K

RTV Meppel/ foto Sander Konstapel (RTV Meppel)