Nieuws

Komst themapark naar Meppel weer stap dichterbij

Als het aan de gemeente Meppel ligt, blijft Noord IV een uniek buitengebied waar het fijn wonen en boeren is. Waar toekomstbestendige landbouw samengaat met ontwikkeling van natuur en water. En waar de komende jaren mogelijk een themapark verrijst met grote meerwaarde voor Meppel en de regio. Dat staat in het ontwerp omgevingsprogramma Noord IV. Daarin stellen B&W dat de komst van het themapark de voorkeur heeft boven de aanleg van een bedrijventerrein.

Onderzoek naar locatie
In Noord IV, het gebied tussen A32 en de Arendsweg, heeft de gemeente in kaart gebracht welke kansen er in het gebied liggen voor onder meer windenergie, natuur, water en toekomstbestendige landbouw. Ook is de realisatie van een bedrijventerrein en als alternatief een themapark onderzocht. Op basis van een aantal toekomstscenario’s zijn de milieueffecten in kaart gebracht in een zogeheten milieueffectenrapportage
(MER). Ook is uitvoerig gesproken met bewoners, agrariërs en andere betrokkenen in het gebied over hoe zij de toekomst zien voor Noord IV.

Meerwaarde en kansen voor Meppel en Drenthe
In 2022 hebben de gemeente Meppel, de provincie Drenthe en het Franse Puy du Fou, initiatiefnemer van meerdere historische themaparken waaronder in Frankrijk en Spanje, een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd naar de effecten van het realiseren van een themapark in Meppel. De geschiedkundige themaparken van Puy du Fou zijn volledig gebaseerd op shows, zonder attracties. De shows vertellen verhalen over de historie van het gebied of het land waar ze gevestigd zijn.

De MKBA laat zien dat een themapark Meppel maatschappelijk en economisch veel oplevert. Het zorgt structureel voor werkgelegenheid en het trekt jaarlijks veel bezoekers naar Meppel. Deze bezoekers maken weer gebruik van andere voorzieningen in de regio.

Daarmee versterkt het themapark de lokale economie en de aantrekkelijkheid van Meppel en Drenthe. En omdat het park zeer natuurlijk wordt ingericht ontstaan koppelkansen met andere opgaven zoals natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en waterberging.

Terugvalscenario bedrijvigheid
Of het themapark er daadwerkelijk komt, is nog niet met zekerheid te zeggen. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Om die reden is in het ontwerp omgevingsprogramma een terugvalscenario opgenomen. Dat betekent dat Noord IV alleen nog in beeld komt als locatie voor bedrijvigheid als het themapark er niet komt. Ook een combinatie met het op beperkte schaal opwekken van windenergie is dan nog denkbaar.

Wethouder Klaas de Vries: “Ik heb er vertrouwen in dat we erin slagen het park naar Meppel te halen. Met dit ontwerp omgevingsprogramma bereiden we ons daar op voor en geven we meer duidelijkheid richting betrokkenen in het gebied.”

Het ontwerp omgevingsprogramma ligt vanaf 5 juli ter inzage. Inwoners die willen reageren hebben vanaf dat moment zes weken om een zienswijze indienen. Het ontwerp omgevingsprogramma is te vinden via de website www.meppel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in september het definitieve omgevingsprogramma.

Meppel/ Foto © Puy du Fou / Alain Monéger