Nieuws

Jaarverslag: Samen aan zet voor een sociaal en fijn Meppel

De Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) heeft op woensdag 13 maart haar jaarverslag 2023 aangeboden aan het College van B&W Meppel. Wethouder Klaas de Vries nam het jaarverslag in ontvangst en complimenteerde de Adviesraad met dit resultaat. ‘We zijn blij met een enthousiaste club mensen die zich vanuit hun adviserende rol inzet voor het sociaal domein in Meppel.’ Jaarlijks rapporteert de Adviesraad het college over haar samenstelling, haar bevindingen en evalueert de uitgebrachte adviezen.

Een centraal thema in het afgelopen jaar was het intensiveren van contact met de burger. De Adviesraad had een stand op het Festival “Iedereen telt mee” en op de Open Bedrijvendag Meppel. Op deze manier proberen we meer betrokkenheid met onze inwoners te creëren. De ASDM voerde constructieve gesprekken met schoolbesturen en professionals uit het sociaal domein, zoals wijkregisseurs, jeugdconsulenten en jongerenwerkers van Stichting Welzijn Mensenwerk (SWMW). Dit leidde tot nog meer inzicht in dit domein. In het jaar 2023 is er hard gewerkt aan de actualisatie van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein en de voorbereiding van het Huishoudelijk Reglement.

De ambitie van de Adviesraad is om zo vroeg mogelijk te worden betrokken bij beleidsplannen. Immers, de Adviesraad is een vertegenwoordiging van de inwoners van Meppel en kan de ervaringen delen, die vanuit de inwoners worden opgehaald.

Vanuit het perspectief van inwoners zal de Adviesraad zich richten op het uitbrengen van zinvolle adviezen aan het College van B&W. Dit vereist inzicht in en begrip voor de behoeften en zorgen van de gemeenschap. De samenwerking met partijen,  zoals Welzijn Mensen Werk, in het sociaal domein en met wijkcoaches en jeugdconsulenten, is van essentieel belang om een integrale aanpak te waarborgen. Bestaanszekerheid voor kwetsbare burgers moet prioriteit hebben. De Adviesraad maakt zich hier sterk voor. In 2024 wil de Adviesraad nog meer werken aan naamsbekendheid en aan een inclusievere samenleving. Bovendien wil de Adviesraad het contact binnen het sociaal domein nog verder versterken.

Om goede uitvoering te kunnen geven aan de speerpunten in 2024 zoekt de Adviesraad nieuwe leden. Heeft u hart voor wat er speelt binnen het sociaal domein? En bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Ga dan naar www.meppel.nl/adviesraad voor de vacatures.

Tekst Cheryl Groen (bron Gemeente Meppel)/ foto Leo de Harder