Gemeente

Extra zorg en ondersteuning voor jeugdigen in Meppel

Gemeente Meppel, scholen en zorg- en welzijnsorganisaties in Meppel investeren in extra ondersteuning voor jeugdigen die het moeilijk hebben op school door de coronacrisis. B&W hebben ingestemd met de inzet van extra jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk en VSV-coaches. Doel is om vertraging en schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen.

De extra ondersteuning wordt bekostigd uit het Nationaal Programma Onderwijs, een regeling van de Rijksoverheid voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Meppel krijgt in het kader van dit programma ruim 880.000 euro. Dit budget komt bovenop het budget dat scholen al krijgen voor de uitvoering van hun eigen aanbod voor onderwijs en zorg. De financiering is beschikbaar voor de schooljaren 2021-2022 en
2022-2023 en kan aanvullend worden ingezet in alle vormen van onderwijs.

Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg
Hoe de extra middelen worden besteed, is afgestemd in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Gemeente, scholen, welzijn en zorg zijn hierin vertegenwoordigd. Naast extra hulpverlening, komt budget beschikbaar voor de uitvoering van het Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg. Daarin hebben gemeente, onderwijs en zorg een gezamenlijk aanpak opgesteld die de ontwikkeling van kinderen van 2,5 – 18 jaar zoveel mogelijk stimuleert.

Extra steuntje in de rug
Wethouder Jaap van der Haar is blij met de extra ondersteuning voor kinderen. “De impact van corona op de jeugd mogen we niet onderschatten. De groep die moeite heeft om naar school te gaan, is groter geworden. En de problematiek is verzwaard. Dat zien we ook terug in de wachtlijsten voor schoolmaatschappelijk werk en andere vormen van ondersteuning. In Meppel hebben we al extra schoolmaatschappelijk werk beschikbaar
gesteld. Met deze middelen kunnen we jongeren een extra steuntje in de rug bieden.”

Samen om het kind
De wethouder prijst de manier waarop wordt samengewerkt in Meppel. “De lijnen tussen gemeente, onderwijs en zorg zijn kort. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en kennis en expertise wordt met elkaar gedeeld. Dat is belangrijk om problemen vroeg te signaleren en snel passende hulp te bied en. Die bereidheid om samen om het kind te gaan staan, is kenmerkend voor Meppel.”