Tegen welke prijs scholenbouw in Nieuwveense Landen

Donderdag a.s. wordt in de Raadscommissie gesproken over het volgende voorstel van het College: 1. Kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek onderwijs Nieuwveense Landen door middel&nbspvan de samenvatting van het rapport. 2. Te kiezen voor het realiseren van voorzieningen voor 2 basisscholen en kinderopvang in Nieuwveense Landen en dit als uitgangspunt op te nemen in de verdere uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2018 – 2033.

3. Bij de begroting 2019 een krediet ter hoogte van € 825.000 op te nemen in de investeringsplanning voor de realisering van tijdelijke onderwijshuisvesting in Nieuwveense Landen. 4. Bij de begroting 2019 een voorbereidingskrediet ter hoogte van €150.000 op te nemen voor permanente onderwijshuisvesting in Nieuwveense Landen.5. De mogelijkheden voor het combineren van bewegingsonderwijs en binnensport in Nijeveen te onderzoeken.

De fractie van D66 maakt zich zorgen over deze mogelijke ontwikkelingen. Zonder een uitgewerkt Integraal Huisvestingsplan, waar een overzicht wordt gegeven van bestaande en benodigde capaciteit van scholen, is het niet mogelijk in te schatten wat de gevolgen voor de andere scholen in Meppel zullen zijn. Wat betekent het voor het voor Nijeveen als er op korte afstand van het dorp 2 nieuwe scholen gebouwd gaan worden? In de Raadsvergadering van oktober 2017 hield voormalig directeur K. Neutel een vlammend betoog waarin hij stelde dat de komst van deze scholen in Nieuwveens Landen het waarschijnlijke einde van CBS De Wel in Nijeveen zou betekenen! In de Gemeente Meppel hebben we net als in de ons omliggende gemeenten te maken met krimp van het aantal leerlingen.

De fractie van D66 heeft art. 32 vragen gesteld aan het College