Meppel met haar inwoners op koers!

De gemeente Meppel sluit de rekening 2019 af met een positief resultaat van

€ 1.078.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Dit resultaat is het gevolg van incidentele voordelen als verkoop van een pand en leges omgevingsvergunningen en nadelen als invoering van het abonnementstarief voor huishoudelijke zorg en nagekomen kosten voor jeugdzorg in 2017 en 2018. Burgemeester & wethouder vragen de gemeenteraad de rekening 2019 vast te stellen.

Wethouder Van der Haar: “Meppel sluit de jaarrekening af met een positief resultaat. We krijgen steeds beter grip op de kosten, waardoor we meer betrouwbare prognoses kunnen geven. De reserves laten een dalende lijn zien, omdat geld uit de reserve sociaal domein is benut en een nadeel € 1.019.000 al vorig najaar bij de bestuursrapportage 2019 is gedekt uit de algemene reserve. Onze inspanningen blijven erop gericht de financiële positie te verbeteren.”

Gemeente groeit

Economisch ging het Meppel in 2019 voor de wind. Op alle beschikbare bedrijventerreinen zijn kavels verkocht. Er zijn steeds minder lege plekken. Daarom zijn stappen gezet om het kavelaanbod op korte termijn te vergroten.

Wethouder Ten Hulscher: In de regio Zwolle blijft Meppel trekker van het cluster logistiek, waaronder het gezamenlijke havenbedrijf Port of Zwolle. Met Zwolle en Kampen is circulaire havenontwikkeling ingebracht in de aanvraag voor een Regiodeal door de Regio Zwolle.”

Ondernemers én inwoners spanden zich samen in voor kleine en grote evenementen. Meppel Event Desk groeide in haar rol. De inspanningen om lastige projecten vlot te trekken, zijn beloond. Het Vledder en de Kromme Elleboog zijn in een afrondende fase; er wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd en de herontwikkeling van de voormalige HBS en Zuiderschool is op gang gekomen.

Wethouder Koning: “Nieuwveense Landen krijgt steeds meer vorm; aan ‘t Oevertje in Nijeveen en de Gerard Doustraat in Meppel zijn tientallen sociale huurwoningen opgeleverd. Om de ontwikkeling van onze binnenstad te stimuleren, investeerden wij in de openbare ruimte en in het compacter maken van ons kernwinkelgebied. Meppeler ondernemers zetten er samen de schouders onder. Met de bedrijveninvesteringszone binnenstad kregen zij meer middelen om Meppel te laten bruisen.”

Zorg voor elkaar

Met de veiligheidsketen is hard gewerkt aan een woon- en leefomgeving waar inwoners en bezoekers zich veilig voelen. De samenwerking met maatschappelijke partners is uitgebreid.

Burgemeester Korteland: “Meppel is trots op de actieve rol die onze samenleving vervult. Het ‘naoberschap’ is Meppel eigen: de vele handen in het vrijwilligerswerk en mantelzorgers die hun naasten ondersteunen, zeker in de zware tijd waarin we te kampen hebben met het coronavirus.”

Normalisering van hulpvragen en daling van het aantal indicaties moet bijdragen aan het

terugdringen van kosten. Een andere maatregel voor een betere balans tussen de gemeentelijke maatschappelijke doelen op het gebied van zorg en financiën is herijking van subsidies.

Wethouder Ten Hulscher: “Niet bij iedereen is steun uit de naaste omgeving aanwezig. Deze inwoners bieden wij uiteraard een vangnet. In 2019 zien we door de komst van het abonnementstarief een grote toename in aanvragen. Dit leidt tot druk op de uitvoering en financiële overschrijdingen. We geven signalen hierover af naar Den Haag. Daarnaast voeren we gesprekken met onze partners in Meppel om te bewerkstelligen dat kosten komen te liggen waar ze horen.”

Duurzame toekomst

Veel van de schoonheid in Meppel wordt bepaald door het erfgoed. Er is veel inspanning geleverd voor nieuwe monumentaanwijzingen en de ontwikkeling van erfgoedbeleid. Voor een klimaatrobuuste gemeente zijn belangrijke stappen gezet. Met een regionale communicatiestrategie is ingezet op omgekeerd ‘grondstoffen’ inzamelen. Voor verbreding en verdieping van circulair handelen zijn initiatieven in de samenleving ondersteund. Voor de toekomst blijft meedoen van vooral kinderen natuurlijk het uitgangspunt.

Wethouder Van der Haar: “In het onderwijs richten we ons met scholen en andere partners op het voorkomen van schooluitval om ieder kind binnen boord te houden. in buurten en wijken wordt groenparticipatie steeds gewoner. Onze natuur is dichterbij dan we soms denken. In het Ringpark Oosterboer zijn al vlinderstruweel en een insectenhotel; insectenvriendelijk kruidenbeheer volgt. In het Noorderpark is een voedselbos geplant. Het Van de Woudepark wordt avontuurlijker voor kinderen in een natuurlijke setting.”

Geen prognose

De coronacrisis heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu niet te bepalen. Burgemeester & wethouders bewaken de liquiditeitspositie en nemen maatregelen om de gemeentelijke taken gedurende de crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

U vindt de jaarstukken 2019 op www.meppel.nl/jaarrekening

Foto Pixabay