Geef gemeenteraad meer grip op subsidieregels

“De gemeente Meppel heeft te weinig zicht en grip op de subsidieverstrekking in relatie tot de door haar te realiseren beleidsdoelstellingen.” Tot die conclusie komt de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Meppel in haar recente onderzoek naar de formele kant van het subsidiebeleid in Meppel. Vragen als ‘Hoe wordt subsidie aangevraagd?’, ‘Wie beslist op een subsidieaanvraag?’, ‘Welke voorwaarden worden er aan de subsidie verbonden?’ en ‘Wordt er achteraf door de gesubsidieerde instelling verantwoording afgelegd?’ stonden centraal in het onderzoek.

De belangrijkste vraag die hieraan ten grondslag lag, heeft betrekking op de rol van de raad: ‘Kan de gemeenteraad controleren of de verleende subsidies bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen die de raad heeft vastgesteld?’. De RKC heeft dus NIET onderzocht of subsidies terecht zijn verleend. Hoewel het beleid formeel-juridisch goed is geregeld, heeft de raad toch te weinig grip op de
uitvoering van het beleid. De RKC geeft een aantal aanbevelingen die ertoe moeten leiden dat er meer grip komt op de subsidieverstrekking.

Zo moeten er meer concrete beleidsdoelen en prestatie-indicatoren worden geformuleerd. Ook moeten de subsidiebesluiten uitvoeriger worden geformuleerd zodat de gesubsidieerde weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Verder is de RKC van mening dat de subsidies meer zouden moeten worden gekoppeld aan te realiseren doelen in plaats van aan instellingen. De gemeenteraad van Meppel zal het rapport vermoedelijk in maart bespreken. Volg dit onderwerp op www/meppel.nl

Foto Shutterstock