D66 stelt vragen over Bleekerseiland

Door Woonconcept is recent hun huurdersvereniging om een zienswijze gevraagd betreffende de voorgenomen verkoop (5 ton) van hun panden op Bleekerseiland. Omdat de gemeente destijds samen met Woonconcept Bleekerseiland heeft aangekocht, omdat het een belangrijke ontwikkellocatie in en voor de gemeente betreft én omdat de raad hierover nog niet actief is geïnformeerd, dient D66 artikel 32 vragen in, ter mondelinge beantwoording in de gemeenteraad op 26 april 2018.

1. In de beantwoording van de technische vragen programmabegroting 2017 schrijft u dat de panden van Woonconcept zijn. Zijn er naast de verdeling panden en overige grond, (schriftelijke) afspraken gemaakt over de verdeling van het totale terrein én eventuele voorwaarden voor verkoop tussen Woonconcept en Gemeente Meppel? Zo ja welke?
2. Wat is bij u bekend over de voorgenomen verkoop? Is daarbij ook een rol/medewerking van de gemeente gevraagd (bijvoorbeeld verkoop grond). Als dat laatste geldt dan hebben we hierover een aantal specifieke vragen:
a. Op het terrein staat een gemeentelijk en een rijksmonument. Welke voorwaarden
gelden hierover voor de eventuele kopende/ontwikkelende partij?

b. De aankoop drukt op de gemeentelijke begroting (Programmabegroting 2016 geeft inzicht in de jaarlijkse kapitaallasten van € 57.000). Is de intentie van het college om bij eventuele verkoop in ieder geval de aankoopprijs terug te vragen? Of geldt bij verkoop de grondprijzennota of eventuele andere voorwaarden/faciliteiten (bijvoorbeeld aanvaarding in huidige staat)?
c. Op welke wijze wordt met deze voorgenomen ontwikkeling de recreatieve waarde van het water verder versterkt, vooral voor de inwoners van Meppel?
d. Heeft de raad al besluiten m.b.t. Bleekerseiland genomen (specifiek of binnen bepaalde plannen/documenten), die deze eventuele ontwikkeling ondersteunen?

3. Waarom is de raad nog niet actief geïnformeerd en op wat is de eventuele rol van de raad bij eventuele verkoop dan wel toekomstige verkoop/ontwikkeling?