Natuur

Boksloten en graslanden vrij maken van houtopslag

De Olde Maten en Veerslootslanden zijn ongeveer 993 hectare groot en liggen tussen Staphorst, Hasselt en Zwartsluis. Het Natura 2000-gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten en bestaat uit twee deelgebieden: De Olde Maten en Veerslootslanden. Er komen in het natuurgebied de Olde Maten plaatselijk veenmosrietlanden en trilvenen voor. Vanwege het uitgebreide slotenpatroon is Olde Maten en Veerslootslanden een van de belangrijkste leefgebieden van de grote modderkruiper in ons land.

Ook is het gebied van belang voor onder andere de zeggekorfslak, bittervoorn en kleine modderkruiper. De Olde Maten en Veerslootlanden zijn onderdeel van het slagenlandschap van het Staphorsterveld en worden gekenmerkt door langgerekte, smalle graslanden en/of veenmosrietlanden met lijnvormige sloten. De sloten in de Olde Maten, ook wel boksloten genoemd, zijn in de loop der tijd dicht gegroeid waardoor het open landschap deels is verdwenen. Staatsbosbeheer laat in samenwerking met Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten natuurherstellende maatregelen uitvoeren.

Foto Ton Valk